OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

WINTECH CZ a.s.

se sídlem Seifertova č.p. 2834 č. or. 33, Přerov, Přerov I - Město, 75002

identifikační číslo: 25537245

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2227

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.biketone.cz , www.bikey.cz , www.freed.cz , www.koloko.cz

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti WINTECH CZ a.s., se sídlem Seifertova č.p. 2834 č. or. 33, Přerov, Přerov I - Město, 75002, identifikační číslo: 25537245, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2227 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.biketone.cz , www.bikey.cz , www.freed.cz , www.koloko.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.3.       Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.4.       Podnikatelem je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

1.5.       Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 OZ se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.6.       Nebude-li písemně ujednáno jinak, platí s odkazem na ust. § 430 OZ, že  zaměstnanci podnikatele jsou zmocněni k uzavírání smluv za podnikatele jeho jménem a na jeho účet v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami s prodávajícím a současně jsou oprávněni přijímat plnění z těchto smluv; oprávnění jednat za podnikatele podle této věty platí i pro osoby zjevně vykonávající práce a  podnikatelské činnosti v souvislosti s provozem obchodního závodu podnikatele.

1.7.       V případě, že kupující vyplní při registraci v internetovém obchodě své identifikační číslo, platí, že kupující jedná v rámci své výdělečné činnosti.

1.8.       V případech, kdy není nutné rozlišovat mezi spotřebitelem a podnikatelem, jsou v těchto obchodních podmínkách tyto subjekty souhrnně označovány dále jen jako „kupující“.

1.9.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.10.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.11.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.12.   Obchodní podmínky jsou volně přístupné na internetové adrese www.biketone.cz a  kupujícímu je tak umožněna jejich archivace a reprodukce.

2.        uživatelský účet

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.       Pokud se jedná o podnikatele, který požaduje jednorázový nákup zboží (nákup bez registrace), je vždy nutné, aby podnikatel vyplnil své identifikační číslo ve webovém rozhraní obchodu.

2.3.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k  přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.        uzavření kupní smlouvy

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s  dodáním zboží. Náklady spojené s balením zboží jsou zahrnuty v ceně zboží při  dodání jakýmkoliv způsobem. Způsob balení je navržen dle povahy zboží a  způsobu dodání. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve  webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a  měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.       Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na  webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Odesláním objednávky kupující prokazuje svůj souhlas s obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.

3.7.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o  dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na  adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9.       V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.10.   Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.11.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.12.   Prodávající si vyhrazuje právo z provozně technických důvodů (změna ceny, nedostatek zboží na trhu a podobně) změnit dodací a platební podmínky uvedené na webových stránkách. V tomto případě, bude kupující prodávajícím kontaktován formou elektronické pošty a k uzavření smlouvy dojde až přijetím takto změněného návrhu kupní smlouvy ze strany kupujícího rovněž formou emailové korespondence.

3.13.   Prodávající je oprávněn nepřijmout objednávku ze strany kupujícího, pokud není schopen objednané zboží dodat např. z toho důvodu, že příslušné zboží se již nevyrábí, výrazným způsobem se změnila cena, má-li prodávající za kupujícím neuhrazené pohledávky po splatnosti apod. V tomto případě prodávající kontaktuje kupujícího za účelem domluvy na dalším postupu věci.

3.14.   Pokud je prodávající schopen dodat pouze některé zboží z učiněné objednávky, je kupní smlouva uzavřena ohledně prodeje toho zboží, které je uvedeno v přijetí objednávky ze strany prodávajícího jako zboží, které bude dodáno kupujícímu. O  tom, že některé zboží nemůže být dodáno, bude kupující informován prodávajícím elektronickou poštou. Ohledně poštovného a balného v tomto případě platí, že je v takovém rozsahu, jako kdyby byla objednávka přijata v celé výši.

4.        cena zboží a Platební podmínky

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese WINTECH CZ a.s., Seifertova 2834/33, 75002 Přerov;

 v hotovosti na dobírku při doručení zboží v místě určeném kupujícím v objednávce, hotovost přebírá dopravce;

 bezhotovostním převodem na účet prodávajícího určený v potvrzení objednávky před dodáním zboží (zálohová platba),

 bezhotovostním převodem na účet prodávajícího určený v potvrzení objednávky, (pouze pro podnikatele, kteří mají přidělený kreditní rámec se  splatností).

(O přidělení kreditního rámce se splatností rozhoduje prodávající)

4.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena zahrnující i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto nejsou dotčena ustanovení bodu 4.1 obchodních podmínek, v případě, kdy si kupující v objednávce zvolí zálohovou platbu, a bodu  4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při  převzetí zboží.

4.5.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7 ), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po  uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.       Všechny ceny zobrazené v tomto internetovém obchodě jsou konečné a jsou uvedeny v Kč bez DPH a vč. DPH. K ceně zboží se připočte dopravné, které se určuje podle ceny zboží a způsobu jeho dodání. Balné se na žádné zboží neúčtuje.

4.10.   Veškeré změny a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka včetně akcí a výprodejů platí do vyprodání zásob, není-li prodávajícím v informaci o zboží, akcích a výprodejích uvedeno jinak. Cena je platná v době objednání.

5.        odstoupení od kupní smlouvy

5.1.       Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a)    o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před  uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na  odstoupení od smlouvy,

b)    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)     o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a  jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

d)    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e)    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)      o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či  dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g)    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z  hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h)    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i)      o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j)      o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k)    uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l)      o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro  odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pro  odstoupení od kupní smlouvy je kupující oprávněn použít taktéž formulář v provedení pro 0: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který po vytisknutí vyplní. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@biketone.cz .

5.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to ve stavu, v jakém bylo spotřebiteli dodáno, tzn., úplné, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém kupující zboží převzal. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel není oprávněn vrátit zboží prodávajícímu formou zaslání na dobírku oproti úhradě peněžní částky. V takovém případě prodávající není povinen zboží přijmout a nedostává se do prodlení s převzetím zboží. Náklady spojené s odmítnutím převzetí takto zaslaného zboží i náklady s novým doručením nese spotřebitel.

5.4.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od  spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.       Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s  tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.6.       Do doby převzetí zboží spotřebitelem je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.

5.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8.       V případě rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy při nákupu zboží v hodnotě nad 4000 Kč vč. DPH si prodávající vyhrazuje právo na stržení částky za  dopravné ve výši 150 Kč z celkové částky, kterou spotřebitel zaplatil za zboží a  která mu bude vrácena.

6.        přeprava a dodání zboží

6.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující dodané zboží bez náležitého důvodu, přechází na kupujícího okamžikem odepření převzetí nebezpečí škody na věci. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu škodu vzniklou z důvodu nepřevzetí zboží, zejména nahradí úplatu za  uskladnění v obvyklé výši a skutečnou cenu za dopravu zboží vč. ceny za dopravu zpět k prodávajícímu.

6.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalů zboží, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně na místě oznámit přepravci. V případě, že je zásilka neúplná, poškozená nebo v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující zásilku i přesto přijme nebo po jejím převzetí a odstranění obalu zjistí, že obsah zásilky je poškozený, uplatní kupující reklamaci. O této skutečnosti je kupující povinen si vyžádat od přepravce protokol o  škodě, který musí kupující vyplnit s přepravcem do 3 pracovních dní od doručení zásilky. Tuto skutečnost je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu zasláním e-mailu s jasným označením zásilky na adresu info@biketone.cz nebo telefonicky na lince: +420 581 808 222, +420 581 808 250. Protokol o škodě musí kupující přiložit k průvodnímu listu reklamace nebo jej odeslat e-mailem na adresu info@biketone.cz společně s vyplněným průvodním listem reklamace.

6.5.       Kupující je povinen bezprostředně po splnění dodávky překontrolovat stav plnění smlouvy. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem a dodaným zbožím, co do druhu, množství, sériového čísla, je povinen ihned uplatnit rozpor s kupní smlouvou (reklamaci).

6.6.       Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena na internetové stránce, je pouze orientační a není pro prodávajícího závazná.

6.7.       Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti produktů a  provozních možností prodávajícího ihned nebo v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího.

6.8.       Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím přepravce, po celé České republice obvykle do 1-3 pracovních dnů. Náklady spojené s dodáním zboží se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy. Do ostatních zemí jsou náklady spojené s dodáním zboží účtovány na základě individuální dohody.

6.9.       V případě, že se jedná o zboží, které je u prodávajícího skladem a toto zboží je kupujícím objednáno do 14:00 hodin, je takovéto zboží kupujícímu expedováno tentýž den.

6.10.   Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění osobním odběrem nebo na adresu uvedenou v objednávce. Součástí plnění není instalace předmětu plnění. Při osobním plnění a způsobu platby jiným než hotovost, nebo při plnění prostřednictvím dopravce, může zboží převzít jen osoba k tomu pověřená, která se  musí dostatečně identifikovat a prokázat, že je oprávněna zboží převzít.


Ceník služeb dopravy a logistiky:

Uvedené způsoby dopravy jsou platné pro balíkové zásilky realizované prostřednictvím přepravní služby Geis Parcel CZ s.r.o.

Balíkovou zásilkou se rozumí zásilka, jejíž maximální hmotnost činí 50 kg. Rozměry pro balíkovou zásilku jsou: 2x výška + 2x šířka + délka < 3 m, přičemž pro jednotlivé rozměry platí, že šířka činí max. 80 cm, výška max. 60 cm a délka max. 200 cm.

Způsob dopravy

Způsob platby

Cena služby (bez DPH)

Cena služby (včetně DPH)

Limit pro dopravu zdarma při objednávce zboží

Geis

Zálohou

82.00 Kč

99.22 Kč

nad 4000 Kč vč. DPH

Geis dobírka

Dobírkou

107.00 Kč

129.47 Kč

nad 4000 Kč vč. DPH

Osobní odběr

Hotově

zdarma

zdarma

X

Geis

Příkazem

82.00 Kč

99.22 Kč

nad 4000 Kč vč. DPH

Osobní odběr

Příkazem

zdarma

zdarma

X

·            Geis (Zálohou): odeslání zboží prodávajícím prostřednictvím přepravní služby Geis Parcel CZ  s.r.o. (www.geis.cz) se zálohovou platbou (platba bezhotovostním převodem na  účet prodávajícího určený v potvrzení objednávky před dodáním zboží). Pro  objednávky v hodnotě do 4000 Kč vč. DPH je účtována cena dopravného 82.00  Kč bez DPH (99.22 Kč vč. DPH). Pro objednávky v hodnotě nad 4000 Kč vč.  DPH je dopravné zdarma. Zboží bude odesláno ihned po připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího.

·            Geis dobírka (Dobírkou): odeslání zboží prodávajícím prostřednictvím přepravní služby Geis Parcel CZ s.r.o. (platba v hotovosti na dobírku při doručení zboží v místě určeném kupujícím v objednávce, hotovost přebírá přepravce). Pro objednávky v hodnotě do 4000 Kč vč. DPH je účtována cena dopravného 107.00 Kč bez DPH (129.47 Kč vč. DPH). Pro objednávky v hodnotě nad 4000 Kč vč. DPH je dopravné zdarma.

·            Osobní odběr (Hotově): platba je realizována v hotovosti v provozovně prodávajícího na  adrese WINTECH CZ a.s., Seifertova 2834/33, 75002 Přerov.

·            Geis (Příkazem) : odeslání zboží prodávajícím prostřednictvím přepravní služby Geis Parcel CZ s.r.o. s platbou příkazem (platba bezhotovostním převodem na účet prodávajícího určený v potvrzení objednávky, pouze pro kupující podnikatele, kteří mají přidělený kreditní rámec se splatností, a kupující nemá vůči prodávajícímu dluh po splatnosti). Pro objednávky v hodnotě do 4000 Kč vč. DPH je účtována cena dopravného 82.00 Kč bez DPH (99.22 Kč vč. DPH). Pro  objednávky v hodnotě nad 4000 Kč vč. DPH je dopravné zdarma.

·            Osobní odběr (Příkazem): platba bezhotovostním převodem na účet prodávajícího určený v potvrzení objednávky, pouze pro kupující podnikatele, kteří mají přidělený kreditní rámec se splatností, a kupující nemá vůči prodávajícímu dluh po  splatnosti.

6.11.   Kupující má možnost sledovat průběh přepravy své zásilky on-line (v reálném čase na internetu). Po vyplnění čísla zásilky na internetových stránkách společnosti Geis Parcel CZ s.r.o. (www.geis.cz) jsou kupujícímu k dispozici příslušné informace o  zásilce. Číslo zásilky nalezne kupující po přihlášení do svého uživatelského účtu. V části „Obchodní informace“ zvolí kupující „Faktury“, čímž se dostane do seznamu všech svých přijatých faktur. V této části si následně kupující zvolí filtr „Expedice“, kde již nalezne číslo balíku příslušné expedice.

6.12.   Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené dopravcem.

7.        Práva z Vadného plnění

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §  2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s  ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.       Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na  opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.5.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou upravena v reklamačním řádu prodávajícího.

8.        další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.       Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@biketone.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.       Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.6.       Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky (webového rozhraní obchodu) nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

8.7.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, vyjma případu, kdy bude třetí osobou zasaženo do  webového rozhraní obchodu dle bodu 8.6 obchodních podmínek a bude-li tímto zásahem způsoben zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním kupujícího (např. změnou kupní ceny), má kupující právo domáhat se nového jednání s prodávajícím v souladu s ustanovením § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.

9.        ochrana osobních údajů

9.1.       Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.       Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat pomocí hypertextového odkazu na konci obchodního sdělení.

9.4.       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.       Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám .

9.6.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.       Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.       V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5 ) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.       Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na  poskytnutí informace.

10.    Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na  webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.    Doručování

11.1.   Veškerá sdělení prodávajícího (tzn. informace, obchodní sdělení, vyjádření, potvrzení a jiná sdělení) adresovaná kupujícímu mohou být prodávajícím doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.    závĚrečná ustanovení

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování WINTECH CZ a.s., Seifertova 2834/33, 75002 Přerov, adresa elektronické pošty info@biketone.cz, telefon +420 581 808 222, +420 581 808 250.

 


 
 

0

 

 

  
 
 


 


 
Nahoru

K provozování našeho webu www.biketone.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.